Konieczny Asystent

PZN Okręg Łódzki w ramach Konkursu 1/2023 Możemy więcej” realizuje projekt pn. „Konieczny Asystent” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy o dofinansowanie pomiędzy PZN OŁ a PFRON nr  UM/PW9/2024/2/O_LODZKI/5312 o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36  ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej
w dniu 5 czerwca 2024r.

Projekt jest realizowany w okresie: od 01.04.2024 do 31.03.2025

Celem projektu jest umożliwienie i wspomaganie niezależnego funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, zwiększenie dostępności do usług medycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Ułatwienie osobom
z dysfunkcją wzroku pokonywanie trudności w życiu codziennym
i mobilności, łatwiejszym rozwiązywaniu problemów, podniesieniu poziomu samoakceptacji i integracji.

W ramach projektu „Konieczny Asystent” przewidziane jest indywidualne wsparcie psychologiczne i tyflopedagogiczne, oraz specjalistyczne usługi asystenta osobistego dla 42 osób dorosłych z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub posiadających orzeczenie równorzędne, zamieszkujących teren województwa łódzkiego, w tym wymagających wysokiego poziomu wsparcia, którzy mają trudności związane z mobilnością i komunikacją

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać informacje w siedzibie PZN Okręg Łódzki ul. Więckowskiego 13 Łódź, lub pod nr Tel: 42 633 44 18 lub e-mailowo: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl; koordynatorAsystent@wp.pl.

Załączniki do pobrania:

Skip to content