By widzieć sercem a nie tylko oczami

Przekaż nam swój 1% podatku

Do końca kwietnia każdego roku mogą Państwo przekazać 1% na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Łódzkiego –  Organizacji Pożytku Publicznego 

Oznacza to, że każda osoba fizyczna rozliczająca się z urzędem skarbowym ze swojego dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym może przekazać 1% od kwoty podatku dochodowego uwzględnionego w swojej deklaracji PIT Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, kwota ta wędruje z budżetu państwa 

Co musisz zrobić aby nam przekazać 1% 

Wpisz nasz numer KRS 0000087884 w rozliczeniu podatkowym a urząd skarbowy dopełni resztę formalności 

lub przyjdź do nas to pomożemy bezpłatnie w rozliczeniu się z PIT w zamian za 1% przekazany na PZN Okręg Łódzki

Darowizna 

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku podatkowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

Darowizna a 1% na OPP 

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Nasz organizacja swoją działalność opera na społecznej pracy członków, natomiast do realizacji zadań statutowych zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów. 

Jako organizacja pozarządowa borykamy się z trudnościami finansowymi w związku z czym poszukujemy ludzi dobrej woli którzy nie pozostają obojętni na los osób niewidomych i słabowidzących 

Dla tego też prosimy każdego komu bliska są problemy osób z niepełnosprawnością wzrokową o wsparcie finansowe 

 Można go udzielić przelewając pieniądze bezpośrednio na podany numer konta. Bank Pekao S.A. VI O/Łódź 54 1240 3031 1111 0000 3426 6560

Co robimy  w ramach pozyskanych funduszy

Będąc organizacja pożytku publicznego uzyskane środki w ramach 1% i darowizn wykorzystujemy na realizację zadań wspierających osoby z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej poprzez: 

  • Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej niewidomych i słabowidzących, organizowanie różnych form rehabilitacji, działanie na rzecz zaopatrzenia ich w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami
  • prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji;
  • Organizowanie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych Niewidomych – indywidualnych i grupowych z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską, czynności samoobsługowych, pisma brajla, posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i komputerowym, szkolenie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy w zakresie form udzielania pomocy niewidomym i słabowidzącym. 
  • Organizowanie turystyki i rekreacji dla niewidomych i słabowidzących rajdy, wycieczki, ogniska, pikniki itp.

W ramach tych zadań realizuj działania: 

–  szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji podstawowej polegające na przywróceniu samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności w różnych dziedzinach codziennego życia. Orientacji lokomocji i samodzielnego poruszania się z białą laską, posługiwania się sprzętem, elektronicznym, komputerowym i ułatwiającym codzienne funkcjonowanie.

– poradnictwo psychologiczne

– tyflopedagogiczne

– udzielanie informacji i porad o ulgach uprawnieniach i przywilejach dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. 

– spotkania kulturalne i integracyjne

– wycieczki, wyjazdy plenerowe, rehabilitacyjno-integracyjne, pikniki, festyny, rajdy.

– spotkania świąteczne 

– pomoc w wypełnianiu wniosków o otrzymanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego  codzienne funkcjonowanie oraz zeznania podatkowego PIT;

– udzielanie porad dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób z problemem wzroku.

– Pozyskane środki finansowe pozwalają na objęcie wsparciem większej ilości osób  oraz służą jako wkład własny do realizowanych projektów.

Skip to content