Asystent plus II

PZN Okręg Łódzki w ramach Konkursu 1/2022 Działamy razem” realizuje projekt pn. „Asystent plus II” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy o dofinansowanie pomiędzy PZN OŁ a PFRON nr ZZO/000366/05/D o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 17 maja 2023 r. w Łodzi.

Projekt jest realizowany w okresie: od 01.04.2023 do 31.03.2024

Celem projektu jest umożliwienie aktywnego funkcjonowania, wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym poprzez wprowadzenie usług asystenta. Ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym pokonywanie trudności w życiu codziennym i mobilności, łatwiejszym rozwiązywaniu problemów, podniesieniu poziomu samoakceptacji, integracji.

W ramach projektu „Asystent plus II” przewidziane jest indywidualne wsparcie psychologiczne i tyflopedagogiczne, umiejętności poruszania się osób niewidomych i słabowidzących z asystentem  oraz specjalistyczne usługi asystenta osobistego dla 44 osób dorosłych z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub posiadających orzeczenie równorzędne, zamieszkujących teren województwa łódzkiego, w tym wymagających wysokiego poziomu wsparcia, którzy mają trudności związane z mobilnością i komunikacją.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać informacje w siedzibie PZN Okręg Łódzki ul. Więckowskiego 13 Łódź lub pod nr Tel: 42 633 44 18 lub e-mailowo: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl; koordynatorAsystent@wp.pl.

Załączniki do pobrania:

Skip to content