Asystent plus

PZN Okręg Łódzki w ramach Konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces” realizuje projekt pn. „Asystent plus” współfinansowany ze środków PFRON na podstawie Umowy o dofinansowanie pomiędzy PZN OŁ a PFRON nr ZZO/000311/05/D o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Łodzi.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2022 do 31.03.2023

Celem projektu jest umożliwienie niezależnego aktywnego funkcjonowania oraz wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i zawodowym poprzez wprowadzenie usług asystenta osobistego. Ułatwienie osobom niewidomym i słabo widzącym pokonywanie trudności w życiu codziennym i mobilności, łatwiejszym rozwiązywaniu problemów, podniesieniu poziomu samoakceptacji, integracji.

W ramach projektu „Asystent plus” przewidziane jest indywidualne wsparcie psychologiczne i tyflopedagogiczne oraz specjalistyczne usługi asystenta osobistego dla 30 osób dorosłych  z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub posiadających orzeczenie równorzędne, zamieszkujących teren województwa łódzkiego, w tym wymagających wysokiego poziomu wsparcia, którzy mają trudności związane z mobilnością i komunikacją.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać informacje w siedzibie PZN Okręg Łódzki ul. Więckowskiego 13 Łódź lub pod nr Tel: 42 633 44 18 lub emailowo: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl.

Skip to content