Deklaracja dostępności

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki jest Organizacją Pożytku Publicznego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pznlodz.pl

Data modyfikacji strony internetowej: 2021-02-25
Deklaracja sporządzona dnia: 2022-10-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia zgodności:

 • Część zdjęcia nie posiada szczegółowego  opisu.
 • Część zdjęć posiada opis alternatywny, ale w opisie zawarta jest tylko informacja w ramach jakiego projektu zostało wykonane zdjęcie.
 • Niektóra grafika zamieszona na stronie nie posiada opisów oraz tekstów alternatywnych
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie internetowej: brak jest możliwości zmiany odstępów pomiędzy wierszami, akapitami, słowami i literami.
 • Strona zawiera linki do innych stron internetowych które mogą być niedostępne.
 • Zamieszczone załączniki na stronie mogą nie posiadać informacji o formacie i wielkości pliku.
 • Teksty zamieszone na stronie mogą być niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zamieszczone filmy na stronie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji, oraz tłumaczenia na język migowy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wskazane wyżej elementy które są niezgodne wynikają z faktu iż zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niemniej jednak PZN Okręg Łódzki dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczane na stronie internetowej https://www.pznlodz.pl były dostępne cyfrowo dla szerokiego grona odbiorców.

Deklaracja została sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku trudności z dostępnością strony prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem e-mail pzn@lodzki.pzn.org.pl lub pod numerem telefonu: 42 633 44 18

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie.
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
 3. Sposób kontaktu.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki jest Organizacją Pożytku Publicznego zapewnia dostępność architektoniczna osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Oświadczenie ma zastosowanie do budynku w którym mieści się siedziba Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Łódzkiego przy ul. Więckowskiego 13 w Łodzi, telefon kontaktowy 42 633 44 18

Do naszej siedziby można dojechać tramwajem linii 2,3,6,11 oraz autobusem linii 86,96,Z13. Każdorazowo należy upewnić się o aktualnym rozkładzie jazdy.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Więckowskiego zaraz za wejściem narożnym do księgarni PWN. Nad wejściem do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT osoby korzystające z tej aplikacji mogą uzyskać informacje o naszej siedzibie. Biuro PZN Okręgu Łódzkiego mieści się na pierwszym piętrze drzwi po lewej stronie, wszystkie pomieszczenia znajdują sią na jednym poziomie, brak jest specjalnie przystosowanej toalety dla osób poruszających się na wózkach.

Do siedziby biura Okręgu Łódzkiego PZN można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest windy iż jest to budynek zabytkowy. Osoby poruszające się na wózkach proszone są o wcześniejszą informację telefoniczną w celu umożliwienia kontaktu z Biurem Okręgu Łódzkiego PZN.
Na chwilę obecną nie posiadamy również tłumacza języka migowego w przypadku takiej konieczności prosimy o wcześniejszy kontakt.
PZN Okręg Łódzki nie posiada własnych miejsc parkingowy, ale w pobliżu biura jest dostępnych kilka miejsc dla osób z niepełnosprawnością, jednak w godzinach pracy biura znalezienie wolnego miejsca parkingowego jest trudne.

Skip to content